Algemene voorwaarden

BEGRIPPENLIJST

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Studentrooms: De organisatie Studentrooms. Studentrooms exploiteert via haar “Website” een online platform waarop Woningen worden aangeboden. Studentrooms wenst met haar diensten de woningmarkt transparant te maken en te faciliteren dat aanbieders van woningen in contact komen met woningzoekenden en vice versa;
 • Website: de website van Studentrooms die via internet raadpleegbaar is via de domeinnaam www.studentrooms.com. Op de Website worden woningen aangeboden die te huur zijn voor (internationale) studenten;
 • Gebruiker: natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de Website
 • Woning: onroerend goed dat volgens de toepasselijke wet- en regelgeving (mede) geschikt is om gebruikt te worden als woonruimte;
 • Advertentie: het op of via de website van Studentrooms kenbaar maken van:
  1. de beschikbaarheid van een Woning;
  2. een aangeboden product of dienst;
  3. merk-, product- of bedrijfsnaam;
 • Aanbieder: Gebruiker die een Woning aanbiedt op de Website en die rechtsgeldig bevoegd is tot het verhuren/verkopen van deze Woning;
 • Huurder: Gebruiker die via de Website in contact is gekomen met een Aanbieder en interesse heeft een overeenkomst aan te gaan met deze Aanbieder.
 • Woningaanbod: het systematisch doorzoekbare bestand aan beschikbare huurWoningen op de Website.
 

ARTIKEL 1 – TOEPASSELIJKHEID

1.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Voorwaarden“) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website (zowel via computer als via mobiele apparatuur), op alle diensten die door Studentrooms worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Studentrooms aangaat bij het gebruik van de Website en/of levering van diensten door Studentrooms. 1.2 Door het bezoeken, bekijken en gebruiken van onze Website gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Studentrooms raadt u aan deze Algemene Voorwaarden voorafgaand aan gebruik van de Website te lezen. 1.3 Studentrooms kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden is raadpleegbaar via de Website. 1.4 Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

ARTIKEL 2 – BESCHERMING VAN UW PRIVACY

2.1 In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze Website gebruikt.

ARTIKEL 3 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

3.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Website en de daarop geplaatste content berusten uitsluitend bij Studentrooms en/of haar leveranciers. 3.2 Onder rechten van intellectuele eigendom wordt onder meer begrepen alle auteursrechten, octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, (ongeregistreerde gemeenschaps)modelrechten, domeinnamen en andere aanspraken in Nederland of elders, die in verband staan met de Website en Studentrooms in het algemeen, waaronder tevens begrepen knowhow en handelsgeheimen.

ARTIKEL 4 – TOEGESTAAN GEBRUIK VAN DE WEBSITE

4.1 Gebruikers van de Website dienen zich in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruikers mag worden verwacht.

ARTIKEL 5 – MISBRUIK VAN DE WEBSITE

5.1 Als misbruik van de Website wordt in ieder geval – maar niet uitsluitend – aangemerkt:
 1. Gebruik van de Website voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden, zoals (a) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten; (b) het doen van misleidende of anderszins onrechtmatige mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website;
 2. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook om gegevens aan de Website te onttrekken voor commerciële doeleinden (“screen scraping”);
 3. Het gebruik van software of middelen in welke vorm dan ook die de Website en/of de daarop geplaatste informatie op welke wijze ook, kunnen hinderen, belemmeren of schaden;
 4. Het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Studentrooms anderszins kopiëren, wijzigen, distribueren, verspreiden, “reverse-engineeren”, decompileren of het op andere wijze exploiteren van (informatie beschikbaar via) de Website.
 

ARTIKEL 6 – GEVOLGEN VAN GECONSTATEERD MISBRUIK VAN DE WEBSITE

6.1 Indien Studentrooms aanwijzingen en/of klachten van Gebruikers ontvangt of om andere redenen vermoedt dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet, deze Gebruiksvoorwaarden, de aanvullende voorwaarden voor Aanbieders of op enige andere wijze op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, dan kan Studentrooms onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende maatregelen treffen:
 1. Studentrooms kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van Studentrooms, toegang blokkeren tot de Website of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Studentrooms is niet aansprakelijk voor schade van Gebruikers, direct of indirect, als gevolg van dergelijke handelingen.
 2. Studentrooms kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker aanpassen.
 3. Studentrooms kan en zal geconstateerde feiten melden bij de juiste autoriteiten;
 4. Studentrooms kan alle schade die voortvloeit uit het onredelijke gebruik verhalen op de desbetreffende Gebruiker.
 

ARTIKEL 7 – BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID STUDENTROOMS

7.1 Studentrooms sluit aansprakelijkheid uit voor alle schade die Gebruiker lijdt door:
 1. gebruik van de diensten van Studentrooms;
 2. onjuiste informatie op de Website. Alle informatie op de Website is geplaatst voorbehoud van spel- of typefouten. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de door hen via de Website verstrekte informatie, Studentrooms controleert de juistheid van deze gegevens niet. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de Makelaar).
 3. technische storing of een andere omstandigheid waardoor de Website (tijdelijk) uit kan vallen en/of niet volledig raadpleegbaar is.
 4. wijzigingen in de diensten van Studentrooms en/of wijzigingen van de Website.
7.2 Studentrooms is niet betrokken bij de eigenlijke contacten tussen Huurders en Aanbieders, en evenmin bij alle overeenkomsten die onderling tussen genoemde partijen worden gesloten. Studentrooms heeft dan ook geen controle over de kwaliteit, veiligheid of het legale karakter, de correctheid van de Advertentie, de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Aanbieder om te verhuren/verkopen en de handelingsbekwaamheid en beschikkingsbevoegdheid van de Huurder om tot huur/koop over te gaan. Studentrooms kan niet garanderen dat de Huurder of Aanbieder daadwerkelijk de transactie zal volbrengen. Studentrooms is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het al dan niet tot stand komen van een eventuele (huur/koop)overeenkomst en voor de wijze van uitvoering daarvan. Gebruikers vrijwaren Studentrooms in het geval van meningsverschillen met andere Gebruikers dienaangaande. 7.3 De Website bevat verwijzingen naar websites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner). Studentrooms heeft geen zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites en kan hiervoor dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden. Studentrooms is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de Website worden aangeboden. 7.4 Zodra Gebruikers content, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, teksten, beelden, geluiden, software of andere informatie (“Materialen“) op de Website plaatsen, zal Studentrooms gerechtigd zijn deze Materialen te gebruiken, te kopiëren en/of commercieel in de ruimste zin te exploiteren, al dan niet door middel van het technische koppelingen met websites van derden, zonder daarvoor enige vergoeding verschuldigd te zijn. Studentrooms zal evenmin gehouden zijn de betreffende Materialen geheim te houden. Gebruikers vrijwaren Studentrooms hierbij terzake van alle schade en kosten die Studentrooms lijdt of maakt terzake van aanspraken van derden dat het gebruik en/of de exploitatie van de Materialen inbreuk maakt op (intellectuele) (eigendoms)rechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens een derde. Vergelijk ook artikel 8.2.

ARTIKEL 8 – ADVERTENTIES

8.1 Plaatsing van Advertenties kan enkel via de via de Website voorgeschreven wijze. 8.2 Indien een Gebruiker een Advertentie plaatst voor een Woning, een dienst of product of voor een merk-, product- of bedrijfsnaam op de Website, geeft de Gebruiker impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn. Bij het plaatsten van Advertenties garanderen Gebruikers voorts dat zij bevoegd zijn tot het plaatsen van al het bij de Advertentie behorende beeldmateriaal, zoals foto’s, plattegronden, grafisch design en dergelijke, waarbij Studentrooms wordt gevrijwaard voor alle mogelijke aanspraken van derden, waaronder in ieder geval worden begrepen aanspraken op grond van intellectuele eigendomsrechten. 8.3 Wanneer een Gebruiker reageert op een Advertentie, geeft deze impliciet aan hiertoe rechtsgeldig bevoegd te zijn.

ARTIKEL 9 – DIVERSEN

9.1 Studentrooms kan deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde (gedeeltelijk) wijzigen. Eventuele wijzigingen worden van kracht nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van de Website en/of de (online) diensten van Studentrooms gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt. 9.2 Het niet afdwingen van enige bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden door Studentrooms heeft niet tot gevolg dat Studentrooms afstand doet van het recht de desbetreffende bepaling op een later tijdstip en/of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. 9.3 Afspraken die afwijken van deze Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk met Studentrooms overeen zijn gekomen. 9.4 Deze Gebruiksvoorwaarden, de Aanvullende Voorwaarden en alle overeenkomsten die daaruit voortvloeien, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

Compare listings

Compare